1. Số tiền trả trước

2. Chọn ngân hàng trả góp

3. Chọn loại thẻ

4. Chọn kỳ hạn trả góp

5. Đăng ký trả góp